*loading*
Okružná 131, 960 01 Zvolen,skolapodnikania@skolapodnikania.sk, 0918 887 716, 0908 969 859
Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen Ponuka krúžkov 2017/2018Poplatky 2017/2018Poplatky 2017/2018-dodatokUčiteliaPrihláška do krúžku na šk. rok 2017/2018Organizačná smernica riaditeĺaFotogalériaPartneriSpráva o vých. vzdel. činnosti 2015/2016

Správa o vých. vzdel. činnosti 2015/2016

a)    Základné identifikačné údaje

 

1.      Názov zariadenia:                             Súkromné centrum voľného času

 

2.      Adresa zariadenia:                           Okružná 131, 960 01 Zvolen

 

3.      Telefónne a faxové čísla:                  0918 887 716, 0908 969 859

 

4.      Internetová a elektronická adresa: www.scvczv.sk

                                                          skolapodnikania@skolapodnikania.sk

 

5.      Údaje o zriaďovateľovi:      Kongruencia s.r.o., Mateja Bela 2393/7

                                                960 01 Zvolen, konateľ Mgr. Iveta. Michalíková

      

6.      Mená vedúcich zamestnancov zariadenia:

PaedDr. Pavšl igríni – riaditeľ SCVČ

Bc. Kveta Kalamárová – prevádzkár  SCVČ

 

7.      Údaje o rade školy a poradných orgánoch zariadenia:

 

Rada školy:

 

·         RNDr. Pavel Michalík – predseda RŠ

·         Mgr. Iveta Michalíková

·         Bc. Kveta Kalamárová

·         PaedDr. Pavel Igríni

·        PaedDr. Miroslav Gálik

 

Pedagogická rada: všetci vedúci záujmových útvarov

 

 

b)     Údaje o počte členov v záujmových útvaroch  v školskom zariadení za školský rok 2015/2016:

963 z toho 777 do 15 r., 186 nad 15 rokov.

 

c)      Zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2015/2016

 

·         Klokanček                                   18 mes. – 4 roky                                Zvolen

·         Klokančiatka                                 4 mesiace – 18 mes.                         Zvolen

·         Keyboard:                                     6 - 19r.                                              Zvolen    

·         Anglický jazyk pre MŠ                  3 – 7 rokov                .                       Zvolen

·         Anglický jazyk – prípr. k MS        15 – 19 rokov                                     Zvolen

·         Šachový krúžok                             7 – 19 rokov                                     Zvolen

·         HIP – HOP:                                      4 -19 r.                                              Zvolen

·         Tanečný krúžok predškoláci         4 – 7 rokov                                       Zvolen

·         Gitara:                                           6 -19 r.    .                                         Zvolen  

·         Ľudový tanec                                4 - 16 r.                                            Zvolen

·         Športové krúžky                            6 – 19 rokov                               Zvolen

d)     Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

 

Počet pedagogických zamestnancov :1

Počet nepedagogických  pracovníkov :1

Počet externých pracovníkov na dohodu o prac činnosti a vykonaní práce: 34

Počet externých pracovníkov na zmluvu o dielo: 5

Kvalifikovaní  pracovníci

Riaditeľ  SCVČ – vzdelanie vysokoškolské pedagogické

                                   

 

Prevádzkár– vzdelanie vysokoškolské /andragogika/

 

 

Odbornosť výchovnej práce v jednotlivých ZÚ bola zabezpečená externými pracovníkmi školského zariadenia

 

e)      Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

Riaditeľ : AMV(aktivizujúce metódy vo výchove) projekt cez MPC v Banskej Bystrici

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti

Vystúpenia počas roka v ZŠ na Námestí mládeže, Predvianočné  vystúpenie  v DK ŽSR, Vianočné besiedky s najmenšími deťmi a ich rodinami, Vianočné a koncoročné otvorené hodiny anglického jazyka v MŠ, Jarný koncert na starej radnici,  Program detí z tanečného krúžku v MŠ , Koncert k  na námestí SNP, Deň otvorených dverí ...

 

Od roku 2008 je zriadená webová stránka SCVČ www.scvczv.sk , ktorá pravidelne informuje o celej činnosti zariadenia a od 2010 aj na Facebooku a všetky informácie boli aj v šk. r. 2014/15 pravidelne aktualizované.  

 

j)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou: V školskom roku 2014/2015 nebola vykonaná v CVČ inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou

 

k) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia:

 

Centrum voľného času sídli v budove Materskej školy na Okružnej 131, ktorá je v majetku mesta Zvolen

Rozdelenie učební:

Č.1 –  hudobná a jazyková

Č2- tanečná

 

Materiálne zabezpečenie záujmových útvarov je riešené podľa potreby z rozpočtu od zriaďovateľa, z príjmov za vzdelávacie poukazy,

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti:

 

SCVČ je  samostatný právny subjekt, pričom finančné zdroje získava  z

 príspevku na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov, finančné prostriedky prijaté zo vzdelávacích poukazov a z  dotácií Mesta a VÚC

 

     Tieto odvody sú v súlade s pokynmi zriaďovateľa.

 

    m) Cieľ, ktorý si určilo zariadenie v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský   rok bol dať všetkým deťom rovnakú možnosť vzdelávať sa v našom školskom zariadeni a vytvoriť podmienky:

 

- pre tvorivý prístup, empatia, tvorba komunikačných zručností a schopnosť pracovať so skupinou

 

- vytváranie podmienok na formovanie osobností mladých ľudí

 

- zefektívnenie prevádzky SCVČ ( prenájom priestorov, zabezpečenie dopoludňajšej činnosti   aj    pre verejnosť, prevádzka CVČ predĺžená počas celého školského roka)

 

- zlepšiť dochádzku žiakov

 

- zaviesť zvýhodňovanie členov záujmových útvarov pri činnosti Centra poskytovaním zliav

  a bonusov

 

- zintenzívniť propagačnú prácu vo všetkých úrovniach

 

n) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

Medzi najobľúbenejšie útvary patril HIP – HOP a športové krúžky, malý záujem je o prírodovedné krúžky.

 

o) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v zariadení:

Interní ako aj externí pracovníci SCVČ pracujú v jednotlivých záujmových útvaroch podľa pedagogických zásad a metód. Vedúci ZÚ sa stotožnili s  odporúčaniami Ministerstva školstva SR na zamedzenie a eliminovanie šikanovania, rizikového správania, prejavov rasizmu a xenofóbie. Všetci členovia záujmových útvarov sú oboznámení s bezpečnosťou pri práci pri návšteve záujmového krúžku. Na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dohliadajú vedúci krúžkov.

 

p)Prostredie na výučbu je prispôsobené vekovému zloženiu krúžku. Dodržiavajú sa prestávky vo výučbe z hľadiska  psychohygieny.

 

r) Spolupráca zariadenia s rodičmi

Rodičia sa aktívne podieľajú na činnosti hlavne  pri tanečných vystúpeniach  – úprava vzhľadu tanečníkov, úprave kostýmov, preprava detí na vystúpenia.

 

s) Centrum voľného času spolupracuje najmä s MŠ , ZŠ  a SŠ ale aj inými organizáciami v meste Zvolen.

 

 

Vo Zvolene, 31.8.2016        

                                                                                  ––––––––––––––––––––––––––––––-.

                                                                                       PaedDr. Pavel Igríni

                                                                                                  riaditeľ SCVČ