*loading*
Okružná 131, 960 01 Zvolen,skolapodnikania@skolapodnikania.sk, 0918 887 716, 0908 969 859
Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen Tanečné kurzy- NOVINKA !!!Ponuka krúžkovVýška poplatkovUčiteliaFotogalériaOrganizačná smernica riaditeĺaPartneriOchrana osobných údajovZmluvy

Organizačná smernica riaditeĺa

Riaditeľ SCVČ v y d á v a  Organizačnú smernicu o organizovaní podujatí ( výletov, zájazdov, sústredení, exkurzií, vychádzok...)

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

Organizácia  výletov, zájazdov,  exkurzií atď. (ďalej organizovaných podujatí) sa riadi hlavne smernicou a Vyhláškou č. 320 MŠ SR , pričom obsah tejto smernice tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovných povinností všetkých pedagogických zamestnancov organizujúcich školské výlety, zájazdy, sústredenia, exkurzie, vychádzky, ako aj tých, ktorí sú v úlohe pedagogického dozoru na týchto školských akciách.

 

Čl.  2

Všeobecné pokyny

 

 1. Pedagógovia      predložia na začiatku školského roka plán školských výletov, zájazdov,      sústredení  atď. na schválenie      riaditeľovi a ten  ich zaraďuje      do plánu práce SCVČ (účasť žiakov na súťažiach, môže riaditeľ schváliť aj      počas školského roka).

Plán musí obsahovať:

- názov a zámer akcie

- termín, trasu a miesto pobytu

- počet účastníkov, z toho    a/ počet žiakov

b/ počet sprievodcov

- meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru

- miesto a hodina zrazu , miesto a približnú hodinu návratu

- spôsob dopravy

- podrobný program na každý deň

- podmienky stravovania a ubytovania, spôsob úhrad, osobitné bezpečnostné  opatrenia.

 

 

2. Náklady, ktoré sú spojené s účasťou na organizovaných podujatiach si žiaci hradia z vlastných prostriedkov; ak nie je s riaditeľom resp. zrieďovateľom SCVČ dohodnuté inak.

3. Na jeden pedagogický dozor môže prislúchať maximálne 25 žiakov pri organizovaní výletu do hôr je to maximálne 12 žiakov a pri akciách do zahraničia najviac 15 žiakov.

 

4.  Kúpanie sa uskutočňuje len na vyhradených miestach. Žiaci sa môžu kúpať len pod dohľadom pedagogického dozoru. Dozor môže vykonávať len osoba, ktorá dokáže poskytnúť záchranu topiacemu sa. Skupina pripadajúca na jeden pedagogický dozor je maximálne 10 žiakov.

5.  Program organizovaného podujatia je nutné naplánovať so zreteľom na vek, schopnosti a dispozície zúčastnených žiakov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť detí a pedagogického dozoru.

6.  Miesto začiatku a ukončenia je spravidla pred budovou SCVČ resp. miesta, kde sa záujmová činnosť pravidelne vykonáva.

 

Čl. 3

Organizácia

 

 Pri uskutočňovaní  organizovaného podujatia je organizátor tejto akcie povinný:

 

1.  Oboznámiť rodičov s cieľom, organizačným zabezpečením a s podrobným programom podujatia a zabezpečiť písomný súhlas rodičov, resp. ich zákonných zástupcov s účasťou ich dieťaťa na tomto podujatí ako aj s použitím fotografií , videí a iných záznamov pre účely propagácie SCVČ - Informovaný súhlas.

 

2. V jednom Informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít.

 

3. Zákonní zástupca poskytne SCVČ údaje o   zmene zdravotnej spôsobilosti, užívaní liekov , zdravotných problémoch alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh podujatia.

 

4. Preukázateľne oboznámiť rodičov (zákonných zástupcov) žiakov s potrebným ošatením, výbavou a výstrojom potrebným k účasti na podujatí.

 

5. Oboznámiť rodičov s miestom a časom zhromaždenia, odchodu a ukončenia podujatia najneskôr 1 deň pred konaním akcie.

6. Zabezpečiť informovaný súhlas rodičov v prípade organizovania voľného rozchodu žiakov na určitý čas ako súčasť organizovaného podujatia.

7. Zabezpečiť možnosť telefonického kontaktu vedúceho podujatia počas celej doby konania akcie               s rodičmi žiakov a s vedením SCVČ.

8.  Poučiť žiakov o zásadách bezpečného správania sa, o nebezpečenstvách spojených s pobytom v prírode, o dopravných a ekologických predpisoch, o možných rizikách a následných výchovných opatreniach. Dokladom o uskutočnenom poučení je zápis s osnovou poučenia.

9.  Zabezpečiť, aby každý žiak mal k dispozícii svoj preukaz zdravotnej poisťovne (v zahraničí medzinárodný ) a doklad totožnosti (OP alebo pas).

10.  Zabezpečiť vybavenú lekárničku.

11. Zabezpečiť dostatočný počet pedagogického dozoru, vhodný dopravný prostriedok a ubytovacie zariadenie.

12. Zabezpečiť vyplnenie tlačiva o organizačnom zabezpečení školskej akcie „Plán organizačného zabezpečenia akcie školského zariadenia“ so zoznamom zúčastnených žiakov a cestovného príkazu                           (pre pedagogický dozor) a predložiť ich na odsúhlasenie riaditeľovi SCVČ najneskôr   2 pracovné dni pred konaním podujatia.

13. Podať riaditeľovi SCVČ alebo správu o priebehu akcie najneskôr v nasledujúci deň po návrate z tejto školskej akcie, odovzdať "Plán organizačného zabezpečenia akcie“ so  zoznamom zúčastnených žiakov a s Informovanými súhlasmi a so záznamom o poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Celá dokumentácia bude archivovaná do konca príslušného školského roku.

14. Uskutočniť výber finančných prostriedkov (za výber zodpovedá pedagogický zamestnanec, ktorý organizuje podujatie). Vykonať vyúčtovanie a vyhodnotenie podujatia a preukázateľným spôsobom s ním oboznámiť  zákonných zástupcov žiakov a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky. Uschovať si doklad o vyúčtovaní.

Čl. 4

 Organizácia vychádzok

 

1. Vychádzky sa v SCVČ organizujú ako súčasť výchovnej činnosti. Na vychádzku sa vyberajú objekty, ktoré sú čo najbližšie k sídlu SCVČ a dajú sa absolvovať počas 1, maximálne 2 vyučovacích hodín a spravidla sú súčasťou tematických výchovno-vzdelávacích plánov.

2. Pri odchode na vychádzku mimo areálu SCVČ je pedagogický zamestnanec, ktorý vychádzku organizuje, povinný oznámiť riaditeľovi cieľ a miesto vychádzky, počet žiakov a predpokladaný návrat do SCVČ.

3. Ak sa krátkodobej vychádzky zúčastňuje viac ako 25 žiakov, pedagóg si vopred zabezpečí ďalší pedagogický dozor nad žiakmi a túto skutočnosť oznámi riaditeľovi.

 

 Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Všetci pedagogickí zamestnanci školy musia byť s touto smernicou oboznámení.

2. Organizačná smernica o organizovaní podujatí  musí byť prístupná všetkým pedagogickým zamestnancom, je záväzná pre všetkých pedagogických zamestnancov SCVČ; jej porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny.

3. Táto Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, zájazdov, sústredení,  exkurzií , vychádzok a iných podujatí nadobúda platnosť dňom 2. Septembra 2014.

Vo Zvolene, dňa  2. septembra  2014                       ...............................................................................

   PaedDr. Miroslav Gálik,    riaditeľ SCVČ

 

Prílohy:

 

 1. Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na      organizovanom podujatí
 2. Záznam o oboznámení s vnútorným predpisom a poučení      o bezpečnosti a ochrane zdravia na organizovanom podujatí
 3. Informovaný súhlas
 4. Zoznam žiakov
 5. Plán organizačného zabezpečenia

 

 

Príloha č. 1

 

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA NA VÝLETE, VYCHÁDZKE A EXKURZII

 

 1. Všetci účastníci podujatia sa musia      oboznámiť s Organizačným poriadkom organizovania podujatí.
 2. Zákonný zástupca žiaka predloží pred začiatkom      podujatia vyhlásenie o tom, že je žiak zdravý, že mu nebola nariadená      karanténna izolácia a ani mu nie je nič známe o eventuálnom styku s      nákazlivou chorobou.
 3. V dopravnom prostriedku sú žiaci povinní      pripútať sa bezpečnostným pásom (ak je ním vybavený).
 4. Žiaci sú na podujatí povinní dodržiavať      Vnútorný poriadok SCVČ doplnený Organizačným poriadkom organizovania      podujatí vedúceho školskej akcie, pedagogického dozoru, sprievodnej osoby,      zdravotníka, denný režim, poriadok ubytovacieho zariadenia a športového      areálu, nočný pokoj,  pravidlá      bezpečnosti, požiarnej ochrany a ďalšie všeobecne právne predpisy, vrátane      pravidiel správania sa v CHKO a NP.
 5. Žiaci dodržujú čistotu a poriadok v celom      areáli ubytovacieho zariadenia (izby, jedáleň, spoločenské miestnosti,      hygienické priestory, exteriér) a v oblastiach mimo ubytovacieho zariadenia.     
 6. Žiaci sa stretávajú v spoločenských      miestnostiach. Vzájomné návštevy na izbách (chatkách) sú dovolené len po      dohode s vedúcim školskej akcie.
 7. Žiaci majú prísne zakázané svojvoľne opúšťať      areál ubytovacieho zariadenia.
 8. Žiaci sú povinní pri prechádzaní cez      pozemné komunikácie využívať priechody pre chodcov, prechádzať      organizovane, pozorne a vzhľadom na cestnú premávku neohrozovať jej      bezpečnosť a seba samých.
 9. Žiaci sa v rámci osobného voľna, ktoré je      určené na prehliadku mesta, obce alebo nákup, musia pohybovať minimálne vo      dvojiciach, z dôvodu straty orientácie, autonehody, zdravotných problémov      a pod.
 10. Vlastniť, donášať, distribuovať a      zneužívať návykové a omamné látky, vrátane alkoholu, je prísne zakázané.
 11. Závady zistené po príchode do ubytovacieho      zariadenia nahlásia žiaci vedúcemu školskej akcie.
 12. Všetky straty žiak okamžite nahlási      vedúcemu podujatia.
 13. Účasť všetkých žiakov na stanovenom dennom      režime podujatia je povinná, žiak nesmie opustiť skupinu bez povolenia      vedúceho.
 14. Ochorenie alebo zranenie oznámi žiak      okamžite vedúcemu alebo pedagogickému dozoru.
 15. Nad žiakmi, ktorí sú zo zdravotných      dôvodov ospravedlnení z denného programu podujatia, je vykonávaný dozor.      Žiak nesmie opustiť priestor, ktorý mu dozor určil.
 16. Porušenie pravidiel bude posudzované v      súlade s Vnútorným poriadkom SCVČ .

 

 

 

Príloha č.2

 

ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ S VNÚTORNÝM PREDPISOM A POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA

 

Bol som poučený o Vnútornom poriadku SCVČ, Organizačnom poriadku organizovania podujatí  a pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia. Počas podujatia budem tieto pravidlá dodržiavať a budem rešpektovať nariadenia vedúceho podujatia, resp. pedagogického dozoru a zdravotníka.

 

Budem dodržiavať denný režim a po celú dobu  sa budem slušne správať.