*loading*
Okružná 131, 960 01 Zvolen,skolapodnikania@skolapodnikania.sk, 0918 887 716, 0908 969 859
Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen Tanečné kurzy- NOVINKA !!!Ponuka krúžkovVýška poplatkovUčiteliaFotogalériaOrganizačná smernica riaditeĺaPartneriOchrana osobných údajovZmluvy

O SCVČ

Súkromné centrum voľného času /ďalej SCVČ/ je výchovno-vzdelávacím, súkromným školským zariadením, ktorý poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny deťom, žiakom, študentom i dospelým v ich voľnom čase prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej záujmovej činnosti počas celého roku. SCVČ vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, pričom využíva individuálne pristupovanie k talentovaným žiakom. SCVČ vzniklo v roku 2004.

 

Hlavné úlohy SCVČ sú:

- poskytovať kvalitvýchovno-vzdelávacie aktivíty, pracovať systematicky, klásť dôraz na osvojovanie mravných hodnôt, postojov a právneho vedomia, zvyšovať u detí záujem o vzájomnú komunikáciu, podporovať priateľské vzťahy, podnecovať k sebarealizácii a sebahodnoteniu, upevňovať u detí pozitívny vzťah k športu a telesnej kultúre a vytvoriť dobré podmienky pre zdravý vývoj a pohyb;

- oboznamovať žiakov s kultúrou nášho národa i iných národov, vyvíjať v nich interkultúrne povedomie a zároveň upevňovať ich zdravé sebavedomie;

- upevňovať zdravý životný štýl založený na prosociálnych hodnotách aktívnom trávení voľného času, ochrane pred negatívnymi javmi spoločnosti a záujme o vlastné zdravie;

- zvyšovať u žiakov záujem o správnu životosprávu a uskutočňovať protidrogovú prevenciu;

- podporovať tvorivosť žiakov rôznorodými aktivitami a krúžkami;

- účinne spolupracovať so školou, rodičmi a inými detskými a mládežníckymi organizáciami;

- dbať o udržiavanie zvereného majetku, získavať finančné prostriedky prostredníctvom sponzorov a projektov na rozšírenie činnosti SCVČ.

 

Hlavné oblasti ktorému sa centrum venuje sú:

- tanečná

- hudobná

- výtvarná

- športová

- jazyková

 

Zriaďovateľ:

Zriaďovateľom SCVČ je KONGRUENCIA spol. s r.o.

Konateľ a jediný spoločník: Mgr. Iveta Michalíková